Ładowanie...
ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl +48 16 670 72 70 sp14@um.przemysl.pl

Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
przewodnicząca: Beata Wróbel
zastępca: Adam Gibała
skarbnik: Magdalena Pelc
sekretarz: Anna Strzelec
członek: Anna Broda
członek: Dariusz Jurczyszyn
Zasady funcjonowania Rady Rodziców

Funkcjonowanie Rady Rodziców w szkole jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią szkoły, w których Rada Rodziców nie działa ze względu na ich organizację. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego Ucznia reprezentuje jeden Rodzic.

Art. 53 Ustawy o systemie oświaty wprowadza:

  • obligatoryjność działania Rady Rodziców, z wyjątkiem tych rodzajów szkół i placówek, w których Rada Rodziców nie działa ze względu na ich specyfikę;
  • reprezentatywny wybór do Rady Rodziców przedstawicieli Rodziców Uczniów wszystkich oddziałów (form zajęć);
  • przeprowadzanie wyborów do Rady Rodziców zgodnie z regułami demokracji – w sposób tajny.

Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w sprawie:

  • wniosku o powołanie Rady szkoły, preliminarza wydatków,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
  • wyboru przedstawicieli Rodziców do komisji konkursowej,
  • oceny pracy Dyrektora szkoły,
  • opinii o dorobku zawodowym Nauczyciela za okres stażu.

W celu wspierania działalności statutowej danej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. W praktyce Rada Rodziców dysponuje głównie (lub wyłącznie) środkami finansowymi zebranymi od Rodziców.

Środki zebrane przez Radę Rodziców mogą być wydatkowane jedynie na wspieranie statutowej działalności szkoły. Najważniejszą decyzją Rady Rodziców jest wybranie tego obszaru pracy szkoły, którą Rada chce wspierać finansowo. Rolą Dyrektora, Rady Pedagogicznej czy Rady szkoły jest jedynie wnioskowanie do Rady Rodziców o zasilenie wskazanego celu środkami finansowymi pochodzącymi z jej funduszu.