Ładowanie...
ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl +48 16 670 72 70 sp14@um.przemysl.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu, tel: 16 670 72 70, mail: szkola@sp14.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl.
 3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a, h ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie:

-  firma Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
    ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice

- NZOZ Optima, Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 32

 1. Dane Państwa będą przechowywane na czas realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w placówce oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania
  i przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Przemyśl, dn.25 maja 2018 r                                Małgorzata Kozaczenko

                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14

                                                                        im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu