ŚWIETLICA SZKOLNA

Aktualności

Karnawałowa maska.

27.02. br. w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu ogłoszono wyniki konkursu na najciekawszą maskę karnawałową. Trzecią nagrodę zdobyła Patrycja Hamryszczak, która również uczęszcza do naszej świetlicy. Serdecznie gratulujemy!

Baw się z nami origami.

22.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu zorganizowano kolejny przegląd "Baw się z nami origami". Podczas zajęć uczniowie budowali z kolorowych kartek papieru osiedle domków jednorodzinnych oraz rozwijali zdolności manualne. W w/w przeglądzie brały udział dzieci uczęszczające do naszej świetlicy: Karol Radochoński, Aniela Szulc i Maja Wojtusik.

GALERIA

Andrzejkowe Wróżby w Świetlicy szkolnej.

28 listopada nasza świetlica zamieniła się w miejsce, w którym zgodnie z tradycją odbyły się różne zabawy i wróżby. Na początku opowiedzieliśmy sobie o historii andrzejkowej tradycji aby potem rozpocząć zabawę z przygotowanymi wróżbami. Każdy chciał poznać swoją przyszłość oraz dowiedzieć się kim będzie jego wybranka serca. Czas upłyną nam na wspaniałej zabawie.

GALERIA

SPOTKANIE Z PISARZEM.

W dniu 28 listopada w świetlicy SP nr 14 gościliśmy poetę, pisarza Mariusza Pieniążka zamieszkującego niedaleko Przemyśla w Łętowni na "Zielonym Wzgórzu". Pisarz czytał dzieciom wiersze, ale również zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. "Legendy Jarosławskie". Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniu i z zainteresowaniem słuchały recytacji wierszy. Zakupiły również książkę wraz z dedykacją autora.

GALERIA

ŚNIADANIE.

24 października w czasie zajęć świetlicowych dzieci uczyły się jak przygotowywać zdrowe i smaczne śniadanie. Wskazówek i rad udzielały dzieciom panie Ewa Karpierz i Barbara Ciszewska.

GALERIA

...

Regulamin Świetlicy

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

1. Świetlica stanowi integralną część szkoły i może być tworzona, likwidowana lub przekształcana w zależności od potrzeb szkoły.
2. Decyzję w sprawie likwidowania lub przekształcania świetlicy wydaje dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, prowadzącą zorganizowaną działalność w celu racjonalnego wykorzystania czasu wolnego uczniów.
4. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

CELE I ZADANIA

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 • pomoc w organizacji żywienia w stołówce.
 • współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
 • 3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:
 • imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne)
 • imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.)
 • 4. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.
  5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie.
  6. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może być ustne.

  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Do świetlicy przyjmuje się:
 • w pierwszej kolejności uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
 • w razie potrzeby - uczniów klas IV – VI.
 • 2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii oraz skierowanym do niej doraźnie przez dyrektora szkoły.
  3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej(zał. nr 1).
  4. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: wicedyrektor, kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy, przedstawiciel rady rodziców.
  5. Od odmownej decyzji komisji przysługuje rodzicom odwołanie do dyrektora szkoły, a w dalszej instancji – do organu prowadzącego. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni.
  6. Świetlica pracuje zgodnie z tygodniowym planem zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoły według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  7. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. W miarę możliwości są to grupy wiekowe.
  8. Zakres zajęć świetlicy w dni, w które nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor szkoły.
  9. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godz. 6:30 – 17:00. Godziny pracy są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają z potrzeb pracujących rodziców i mogą, w razie potrzeby, ulec zmianie.
  10. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania z niej swoich dzieci.
  11. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w punkcie 10, rodzice mogą zostać obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy. Dyrektor szkoły może również zastosować wobec nich kary upomnienia, a następnie skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć świetlicowych.
  12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.
  Regulamin uczestnika świetlicy.

  UCZEŃ – WYCHOWANEK MA PRAWO:

  1. Do przedstawiania swoich problemów wychowawcy grupy, kierownikowi świetlicy, uzyskania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnienia;
  2. Do udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców i współdziałania w podjętych zadaniach;
  3. Do rozwijania swoich zainteresowań;
  4. Do poszanowania własnej godności oraz własności osobistej;
  5. Do rzetelnej, sprawiedliwej oceny swojego zachowania i swojej pracy przez wychowawcę i grupę;
  6. Do korzystania z wyposażenia świetlicy;
  7. Do korzystania z posiłku za odpłatnością wg obowiązujących stawek;
  8. Do korzystania z pomocy higienistki szkolnej – wg potrzeb;
  9. Najmłodsi uczniowie mają prawo do szczególnej opieki zarówno ze strony wychowawców, jak i starszych kolegów.

  OBOWIĄZKI UCZNIA – WYCHOWANKA:

  1. Zmieniać obuwie;
  2. Nie opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy;
  3. Nie wychodzić do domu i na inne zajęcia bez osoby dorosłej lub pisemnej zgody rodziców;
  4. Nie biegać po korytarzu podczas wychodzenia do ubikacji;
  5. Pilnować porządku w szatni;
  6. Pamiętać o używaniu słów: „ proszę”, „dziękuje”, „ przepraszam”, „dzień dobry”, „ do widzenia”;
  7. Nie używać brzydkich słów i odnosić się do innych z szacunkiem;
  8. Bawić się ze wszystkimi dziećmi zgodnie i spokojnie oraz pomagać sobie nawzajem;
  9. Szanować zabawki i odkładać je na miejsce po skończonej zabawie;
  10. Dbać o wystrój świetlicy i nie niszczyć dekoracji;
  11. Brać czynny udział w zajęciach świetlicowych;
  12. Trzymać się w zwartej grupie w czasie spaceru, wycieczki lub innego wyjścia poza obręb budynku;
  13. Zachowywać się kulturalnie w czasie obiadu;
  14. Otaczać opieką młodsze koleżanki i kolegów;
  15. Szanować godność osobistą i własność pozostałych osób.

  Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają wychowankom:

  • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji,
  • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
  • rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
  • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,
  • udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
  • współpracują i współdziałają z wychowawcami klas, domem oraz środowiskiem lokalnym,
  • sprawują opiekę nad dożywianiem.

  ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

  1. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
  2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
  3. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
  4. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
  5. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
  6. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
  7. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
  8. Zajęcia zorganizowane tematycznie zgodne z planem pracy świetlicy, odbywają się etapowo i w cyklach około 45 minutowych z uwzględnieniem planu zajęć edukacyjnych uczniów oraz przerw na posiłki. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

  Współpraca z rodzicami:

  1. Bezpośrednia - odbierają dzieci ze świetlicy osobiście ( rozmowy).
  2. Korespondencja z rodzicami.
  3. Rozmowy telefoniczne.
  4. Zebranie z rodzicami – na początku roku szkolnego.

  Dokumentacja świetlicy:

  1. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
  2. Ramowy rozkład dnia.
  3. Program wychowawczy świetlicy szkolnej.
  4. Dzienniki zajęć.
  5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
  6. Roczne i semestralne sprawozdanie z działalności świetlicy.
  7. Strona internetowa –szkolna (systematycznie uzupełniana).
  8. Regulamin świetlicy.

  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

  • Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych.
  • Rodzic/opiekun prawny po przyprowadzeniu dziecka do szkoły przed otwarciem szatni, czyli przed godz. 7.30, otrzymuje od wychowawczyń świetlicy klucz do boksu klasowego, a następnie, po pozostawieniu w nim rzeczy i zamknięciu szatni, odnosi klucz do świetlicy.
  • Dziecko, przychodząc do świetlicy, zgłasza się do wychowawcy, tzn. podchodzi do biurka i podaje swoje imię, nazwisko, klasę, do której chodzi oraz godzinę rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.
  • Dziecko jest odbierane ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub/oraz przez inne osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodziców (wzór oświadczenia w załączniku nr 1)
  • Dziecko uczęszczające do świetlicy samodzielnie wraca do domu tylko pod warunkiem złożenia przez rodziców/ prawnych opiekunów stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia w załączniku nr 2)

  Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I – III uczęszczających do świetlicy.

  • Nauczyciele prowadzący z klasą danego dnia pierwszą lub ostatnią godzinę lekcyjną są zobowiązani do zabrania uczniów ze świetlicy i odprowadzenia ich do niej po skończonych zajęciach.
  • Jeżeli nauczyciel rozpoczynający zajęcia z klasą pełni danego dnia dyżur, odbiera dzieci ze świetlicy przed godz. 7.40. Pozostali uczniowie zostaną przyprowadzeni na lekcję przez wychowawczynię świetlicy.
  • Nauczyciel sprowadzający uczniów po lekcjach zatrzymuje się z klasą przed świetlicą i przekazuje wychowawcy świetlicy następujące informacje:
  • - klasa
  • - liczba uczniów przekazywanych do świetlicy
  • - nazwiska uczniów nieobecnych, a uczęszczających do świetlicy (na piśmie).
  • Wychowawcy świetlicy zapisują dane w tzw. Dziennej karcie rozliczeń(wzór karty w załączniku nr 3)
  • Rodzic nie może zabrać swojego dziecka zapisanego do świetlicy przed przekazaniem uczniów przez nauczyciela wychowawcy świetlicowemu.
  • Po przekazaniu dzieci do świetlicy nauczyciel udaje się z pozostałymi uczniami do szatni i nie opuszcza jej, dopóki nie zostaną odebrane wszystkie dzieci.
  • Uczniowie klas I –III samodzielnie opuszczają szatnię szkolną tylko po złożeniu przez rodziców/ prawnych opiekunów stosownego oświadczenia na piśmie.
  • We wrześniu każdego roku szkolnego nauczyciele sprowadzający uczniów klas I do szatni,przekazują ich rodzicom/ prawnym opiekunom imiennie, zgodnie z listą otrzymaną od wychowawcy klasy.
  • Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia na basenie odbierają dzieci z szatni.

  Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.

  1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
  • Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
  • Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską.
  • Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną.
  • Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż miejską.
  • Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

  Sytuacje wyjątkowe

  1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
  2. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 17:00 wychowawca podejmuje następujące działania:
  • Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku.
  • Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
  • Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły.
  • Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

  ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu

  Postanowienia ogólne

  1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
  2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchniszkolnej.
  3. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w godzinach 11.15 – 14.00 w następującym porządku:
  • od 11.15– 11.35 - uczniowie klas I – III rozpoczynający lekcje o godz.11.35
  • od 11.35 – 12.20 – uczniowie klas I – III kończący lekcje o godz. 11.25
  • od 12.20 – 12.35 – uczniowie klas IV- VI
  • od 12.35 – uczniowie klas I – III kończący zajęcia o godz. 12.20
  4. W przypadku wyjść do kina, teatru, na zajęcia poza szkołą, na basen, itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych wcześniej z pracownikami kuchni.
  5. Szkoła nie wydaje i nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

  UPRAWNIENIA

  Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie,
 • uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,
 • nauczyciele oraz pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie za zgodą dyrektora szkoły.
 • .

  OPŁATY

   1.Jednostkowy koszt obiadu ustala organ prowadzący na dany rok szkolny.
  1. koszt obiadu może ulec zmianie ze względu na wzrost lub obniżkę cen
  2. w sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności.
  3. 2.Odpłatność za posiłek dla ucznia wynosi 3.00 zł. – jest to koszt produktów wykorzystanych do jego przygotowania tzw. „wsad do kotła”. 3.Odpłatność za posiłek dla nauczycieli szkoły wynosi 6.00 zł. – jest to koszt surowca plus 100% narzut.

  WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

   1. Wysokość i terminy opłat na dany miesiąc, dwutygodniowy jadłospis i inne informacje dotyczące stołówki szkolnej będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.sp14.ploraz wywieszane na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.
   2. Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszczane są u kierownika świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy, do 15 dnia każdego miesiąca.
   3. Wpłaty potwierdzane są dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia w dokumentacji szkoły.
   4.Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
   5. W przypadku braku opłat za obiady kierownik świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów korzystających z obiadów.
   6. Opłata za posiłki, finansowane przez MOPS i GOPS dokonywana jest wg odrębnych porozumień dwustronnych.

  ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

   1. Dopuszcza się dokonywania odpisów od opłat, o których mowa w § 3 pkt. 2 i 3, w przypadku nieobecności ucznia lub nauczyciela na obiedzie.
   2. Warunkiem niezbędnym do dokonania odpisów jest zgłoszenie u kierownika świetlicy nieobecności dziecka lub nauczyciela, najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym nastąpi nieobecność. Nieobecność można zgłosić również telefonicznie pod numer 16 6707270 wew. 26.
   3. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata nie jest zwracana.
   4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu rozliczeniowym.
   5. W przypadku niekorzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki, zawody sportowe) wychowawca klasy lub opiekun wycieczki zgłasza nieobecność grupy kierownikowi świetlicy, nie później niż dwa dni przed planowaną nieobecnością wraz z listą uczniów korzystających z obiadów.

  ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE

   1. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
   • kulturalnego spożywania posiłków
   • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki
   • odnoszenia naczyń po spożyciu posiłku w wyznaczone miejsce
   • przestrzegania higieny osobistej i przepisów BHP
   2. Zabrania się:
   • pobytu w stołówce szkolnej osób nieuprawnionych oraz rodziców i prawnych opiekunów dzieci
   • wnoszenia na stołówkę wszelkich naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.
   3. W stołówce obowiązuje cisza.
   4. Za umyślne szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
   5. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu stołówki szkolnej, uczeń może być skreślona z listy korzystających z obiadów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek pracownika szkoły.

   Postanowienia końcowe

   1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu.
   2. Wszelkich zmian dokonuje Dyrektor szkoły w postaci pisemnego aneksu.
   3. Uchyla się Zarządzenie Nr 8/2013/2014 Dyrektora Szkoły w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z dnia 01.09.2013r.
  ZARZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.12.2014 r.

  O nas

  Nasza świetlica mieści się w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu na ulicy Borelowskiego 12.
  Czynna jest od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00.

  Celem głównym świetlicy jest:
  • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki,
  • stworzenie odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu,
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
  • rozwijanie zainteresowań oraz działalności twórczej.

  WYCHOWAWCZYNIE:

  mgr Anna Chromiak – kierownik świetlicy
  Ewa Karpierz
  mgr Ewelina Blatkiewicz - Łabińska
  mgr Agnieszka Marcińczak

  GALERIA

  ...

  Nasza sala jest zawsze kolorowa aż miło w niej przebywać.


  ... ...

  Mówią, że „ruch to zdrowie” więc pod okiem naszych pań dzielnie zdobywamy formę.


  ... ...

  Jest też czas na śniadanie.


  ...

  Czas na wspólną i zgodną zabawę.


  ...

  Chętnie słuchamy wierszy, bajek i opowiadań naszych pań.


  ... ...

  Czasem oglądamy bajki i pracujemy przy komputerach.


  ...

  Bierzemy udział w zajęciach muzycznych, czytelniczych ruchowych, no i oczywiście plastycznych.


  ... ...

  Znajdzie się też czas na odrabianie zadań.