LOGOPEDA SZKOLNY

LOGOPEDA SZKOLNY

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Mowa odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka. Jest ona kluczem do wiedzy, jednym z ważniejszych czynników kształtujących osobowość człowieka, atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, narzędziem w zdobywaniu informacji. Pozwala ona wyrażać sądy, uczucia i upodobania. Za pomocą mowy możemy przekazać komunikat, wiadomość, przekonać kogoś do swoich racji lub nakłonić do podjęcia takiej bądź innej decyzji. To właśnie mowa pozwala ludziom porozumiewać się ze sobą. Wszelkiego rodzaju zaburzenia mowy zakłócają proces komunikowania się a także wpływają ujemnie na kształtowanie psychiki, które odbywa się przede wszystkim poprzez mowę. Aby likwidować wspomniane zaburzenia niezbędna jest terapia logopedyczna mowy dziecka. Zapotrzebowanie na pomoc logopedyczną wzrasta z roku na rok, gdyż nieustannie zwiększa się odsetek uczniów z wadami wymowy, rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Niestety, pomimo owego zapotrzebowania na pomoc logopedyczną często oczekuje się bardzo długo. Aby zaradzić tej sytuacji proponujemy Państwu zajęcia logopedyczne w naszej szkole, które odbywają się w miarę możliwości „blisko” zajęć lekcyjnych i są bezpłatne.
...
Bardzo istotne jest to, jak my dorośli mówimy do dziecka, jak reagujemy na jego wypowiedzi, ile czasu poświęcamy naszym pociechom rozmawiając z nimi. Unikajmy języka „dziecinnego” (spieszczania) Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania mowy w klasach pierwszych, na podstawie których kwalifikuje dzieci do terapii. Oceniany jest min:
 • stan i sprawność narządów mowy: warg, języka podniebienia, ocena zgryzu,
 • artykulacje poszczególnych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach i mowie spontanicznej,
 • umiejętności komunikacyjne np.: opowiadanie historyjek, dialog,
 • słuch fonematyczny
 • nadawanie i rozumienie mowy,
 • jakość foniczną odpowiedzi, min.: tempo mówienia, fonację, oddychanie.


Badania te pozwalają wyłonić dzieci dotknięte zaburzeniami mowy. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną otrzymują informację o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć. Staramy się , aby każde dziecko będące uczniem naszej szkoły otrzymało pomoc logopedyczną.
Nieocenionym wsparciem dla nas są rodzice. Współpraca z Wami to ważny czynnik w terapii logopedycznej. Zapewnia jej ciągłość i systematyczność. Właściwe współdziałanie logopedy i rodziców (opiekunów) a także zaangażowanie w pracę nad mową dziecka jest gwarancją sukcesu terapii logopedycznej. Pamiętajmy, że tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.
...

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA ?

 • Pierwszym ważnym ćwiczeniem, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi, podniebienie i żuchwę jest karmienie piersią.
 • Picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie dalej doskonalą te funkcje. Oprócz tego przyczyniają się do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania.
 • Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny ułatwi dziecku, tak ważne przy mówieniu, oddychanie przez nos a nie przez usta. Jeśli infekcje z katarem pojawiają się często, warto znaleźć ich przyczynę konsultując się z lekarzem laryngologiem lub alergologiem.
 • Wrażliwość słuchową należy rozwijać poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie spokojnej muzyki, zabawy dźwiękami.
 • Mówienie do dziecka poprawną polszczyzną w czasie kształtowania się mowy dziecka jest niezwykle istotne. Wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności budowania zdań dziecko uczy się podczas rozmowy, słuchania bajek, wierszyków, wyliczanek. Rozmowa jest najważniejsza bowiem buduje więź emocjonalna pomiędzy rodzicami a dzieckiem.
Środowisko rodzinne ma szczególne znaczenie w rozwoju mowy dziecka. Mowa najbliższego otoczenia dziecka stanowi niezwykle ważny element w procesie nabywania umiejętności językowych. Ważne jest kto uczy dziecko, kto dostarcza mu wzorców językowych. Mowa dorosłych jest modelem, który powinien się cechować precyzją i poprawną, lecz nie przesadną wymową.

Nie zwracaj się do dziecka w 3 osobie (on rozumie, on zrobi). Dziecku, które ma nieprawidłową budowę narządów artykulacyjnych (wady zgryzu, zbyt krótkie wędzidełko) niezbędne jest zapewnienie opieki lekarza specjalisty.GODZINY PRACY LOGOPEDY

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 7.40- 12.40
wtorek 7.40- 14.40
środa 12.20- 16.00
czwartek 8.40- 13.30
piątek 8.40- 14.20
DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE: nauka mowy i wymowy nie powinna ograniczać się tylko do zajęć z logopedą. Praca z dzieckiem w formie zabawy musi być kontynuowana codziennie. Na sukces dziecka pracujesz TY drogi rodzicu i ONO.

CZY TWOJE DZIECKO WYMAGA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

Przyczyną kłopotów z nauką u dzieci są bardzo często wady wymowy. Wadliwa wymowa może odzwierciedlać się w czytaniu i w pisaniu, co obniża samoocenę dziecka i zniechęca do dalszej nauki. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną „pisze tak, jak mówi”. Jeśli więc niewłaściwie wymawia jakąś głoskę, również niewłaściwie ją zapisuje (skoła zamiast szkoła, lowel zamiast rower).
Zaburzenia mowy mogą być różne, od drobnych nieprawidłowości w wymawianiu głosek po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem. Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku.
...

Dziecko trzyletnie

 • Ma prawo nie wymawiać głosek (sz, ż, cz, dż) i trudnych grup spółgłoskowych.
 • Głoska (r) może być wymawiana jako (j) lub (l), ewentualnie (ł).
 • Ma prawo zmiękczać głoski (s,z,c,dz, sz, ż, cz, dż).
 • Może zamiast (f) występować (ch) i odwrotnie.
 • Brak wyraźnych końcówek w wypowiadanych wyrazach.

 • Dziecko czteroletnie

 • Obserwuje się, że głoski (sz, ż, cz, dż) bywają jeszcze zamieniane na (s, z, c, dz lub ś, ź, ć dź).
 • Głoska r może być nadal zamieniana na (j, l) lub (ł) (opóźnienie pojawienia się tej głoski u dziecka nie powinno jeszcze niepokoić).
 • Występuje upraszczanie grup spółgłoskowych, ale rzadsze.

 • Dziecko pięcioletnie

 • Około 50 % dzieci nie wymawia głosek (sz, ż, cz, dż, r) zastępując je innymi głoskami.

 • Dziecko sześcioletnie

 • Około 20 % dzieci nie wymawia głosek (sz, ż, cz, dż, r).

 • Dziecko siedmioletnie

 • Wymowa powinna być prawidłowa. Wszystkie głoski mówione prawidłowo, czysto, bez zniekształceń, bez zastępowania przez inne głoski.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń u dziecka, rodzice powinni skontaktować się z logopedą, gdyż nawet nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrzymują się i stają się wadami wymowy. Prawidłowa wymowa zwiększa szanse ucznia w osiąganiu dobrych wyników w nauce.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WADY WYMOWY

Seplenienie międzyzębowe (tzw. sygmatyzm) - to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, sz, ż (rz), cz, dż, ś, ź, ć, dź.
Seplenienie boczne – można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek (s, z, c, dz, sz, ż (rz), cz, dż, ś, ź, ć, dź) strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest niesymetrycznie.
Parasygmatyzm występuje, gdy głoski (s, z, c, dz, sz, ż (rz), cz, dż, ś, ź, ć, dź) są przez siebie zastępowane.
O reraniu mówimy wtedy, gdy dziecko nie wymawia głoski (r) i jest ona zastępowana przez (l) lub (j), niekiedy wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, tylnojęzykowo, gardłowo.
Kappacyzm – Gammacyzm –to wady wymowy przejawiające się nieprawidłową wymową głosek (k) i (g) poprzez zamianę na (t) i (d).
Zdarza się, że podczas mówienia głoski dźwięczne zastępowane są bezdźwięcznymi odpowiednikami. Mówimy wtedy o mowie bezdźwięcznej.
Nosowanie to wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.